ENSTİTU.NET || KVKV BİLGİLENDİRME

KVKK BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

Enstitu.net olarak, sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari iş, işlem ve faaliyetlerimizi sürdürürken işlemekte olduğumuz kişisel verilere ve ilgili kişilere saygı duymakta, kişisel verilerin güvenliği hususunda mevcut mevzuat ve evrensel değerler çerçevesinde azami hassasiyeti göstermekteyiz. Enstitu.net, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nunda yer alan düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki açıklamalar ve bilgilendirmeler kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütmektedir.

Enstitu.net olarak faaliyetlerimizi yürütmek ve sağlıklı iletişimin sağlanması amacıyla etkinliklerimizde katılımcılarımızın kişisel veri kategorisindeki;

  • Ad,
  • Soyad,
  • E-posta adresi,
  • Telefon numarası,
  • Katıldığınız şehir,
  • Mesleğiniz,
  • Katıldığınız etkinliğin ismi bilgileri,  “Online Kayıt Formu” kullanılarak internet üzerinden toplanmaktadır.

Enstitu.net tarafından söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak, KVKK’nın 4’üncü maddesinde belirtilen kişisel veri işleme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir. Kişisel verileriniz, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, organizasyonel aktivitelere ilişkin hizmet sunmak, katılımcısı olduğunuz etkinliğin gerçekleştirilmesini sağlamak için işlenmektedir.

Bizlerle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kalmak kaydıyla; ticari faaliyetimiz gereklilik ölçütlerinde ve keza düzenlenen etkinlik süresince güvenliğin temini, etkinliğin gerçekleştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması ve öncesinde sizinle iletişim kurulması amacıyla etkinlik iş ortakları ve sponsorlarla paylaşılmaktadır.

Enstiü.net bünyesinde işlenmekte olan tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilere yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemleri almaktayız.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

-Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nun 11.Maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir:

-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi info@enstitu.net adresimize e-posta ile iletebilirsiniz.

Enstitu.net, talebin niteliğine göre talebi en geç 30 gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Enstitu.net, bu kapsamdaki talepleri yazılı olarak cevap verebilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerinde her sayfa için 5 TL işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın, CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Enstitu.net tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının ve geçerli olduğu durumlarda posta gönderim maliyetini geçmeyecektir.

Kişisel Verilerinin İşlenmesine Yönelik Açık Rıza Beyanı

Enstitu.net tarafından hazırlanan kurs ve etkinlik katılımcılarına yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni okudum. Bu kapsamda, kişisel verilerimin silinmesi, anonimleştirilmesi veya yok edilmesi için talepte bulunmadığım sürece veri işleme faaliyetlerine Enstitu.net tarafından devam edilebileceğini, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilgime sunulan Enstitu.net Katılımcılarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni sınırları çerçevesinde iletişim bilgilerimin,

Etkinlik sonrası anket ve değerlendirme çalışmaları ile katıldığım etkinliğe ait ileti ve duyuruların gönderilmesi amacıyla işlenmesine, İlgi alanımda olan daha sonra düzenlenecek etkinliklerden haberdar edilebilmem için işlenmesine, onay veriyorum.